مقاوم سازی سازه

 

 

 مقاوم سازی سازه

 

 

کلیاتی در باره بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان و سازه پس از ارزيابي آسيب پذيري يک ساختمان یا سازه در برابر زلزله و مشخص شدن نقاط ضعف، ميتوان نسبت به ارائه طرح بهسازي و یا مقاوم سازی ساختمان آن اقدام نمود. هدف از بهسازي بهبود رفتار سازه در برابر نيروهاي ناشي از زلزله ميباشد بطوري که پس از انجام عمليات بهسازي بتوان انتظار داشت در سطوح خطر مختلف، خرابيها و خسارات وارده بر اجزاي ساختمان در حدود سطح عملکرد مورد انتظار مي باشد. 

 

تصاویری از مقاوم سازی سازه